Huishoudelijk reglement EFD Noord, versie mei 2011

Lidmaatschap en donateurschap

Artikel 1
Het lidmaatschap en donateurschap van de EFD Noord wordt verkregen en eindigt op de
wijze als omschreven in artikel 4,5,6 en 7 van de statuten.

Contributie en donatie

Artikel 2
De contributie wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene
ledenvergadering. Bij tussentijdse toetreding is de contributie pro rata, afgerond op een
kwartaal naar boven, verschuldigd.
Voor donateurs bedraagt de minimum bijdrage 50 euro per jaar.
Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

Bestuur

Artikel 3
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden en maximaal 7 leden, te weten een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester en maximaal 4 overige bestuursleden.
De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie verkozen, terwijl de overige
functies in onderling overleg door het bestuur worden verdeeld. Bestuursleden worden
gekozen voor een periode van maximaal zes jaar. Onder een jaar wordt hierbij verstaan de
periode gelegen tussen twee opvolgende algemene ledenvergaderingen. Bestuursleden treden
af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De voorzitter en de secretaris treden niet
gelijktijdig af. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. In tussentijdse vacatures
wordt tijdelijk door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering.
Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip, waarop degenen in wiens plaats
hij is gekozen, had moeten aftreden.
Tenminste 8 dagen voor de algemene vergadering worden de leden schriftelijk in kennis
gesteld met de in die vergadering te houden verkiezingen, onder vermelding van de vacatures
en van de eventueel door het bestuur te stellen kandidaten.
Het stellen van kandidaten door de leden kan uitsluitend schriftelijk door tenminste 5 leden
aan het secretariaat plaatsvinden, tot uiterlijk 3 dagen voor de algemene vergadering.
Het bestuur heeft echter het recht ook ter vergadering kandidaten te stellen. Zijn er evenveel
vacatures als er kandidaten worden aangesteld, dan geschiedt de benoeming bij enkele
kandidaatstelling.

Artikel 4
Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de EFD Noord en met de uitvoering van
besluiten van de algemene vergadering.
Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter zulks nodig acht.
Drie leden van het bestuur hebben het recht bij de voorzitter een bestuursvergadering aan te
vragen met vermelding van de te behandelen onderwerpen.
De voorzitter is verplicht deze vergadering binnen een week te doen uitschrijven en uiterlijk
binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek te doen houden.
Indien de voorzitter in gebreke blijft, hebben de aanvragers het recht de bestuursvergadering
zelf uit te schrijven en te houden.
Een bestuursvergadering is alleen dan geldig, wanneer de meerderheid van het bestuur
aanwezig is.
Voor stemmingen, zowel over personen als over zaken, gelden dezelfde voorwaarden als voor
de algemene vergaderingen, hierna genoemd.

Artikel 5
De voorzitter is belast met het leiden en regelen van de werkzaamheden.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
a. beleggen van vergaderingen;
b. het leiden van de vergaderingen;
c. het ondertekenen van de van de EFD Noord uitgaande bijzondere stukken, welke
daarvoor in aanmerking komen. Voor zover deze stukken de EFD Noord financiële
verplichtingen opleggen, is mede-ondertekening door de penningmeester vereist.

Artikel 6
De secretaris is belast met:
a. het voeren van de correspondentie;
b. het bewaren van het archief;
c. het bijhouden van het ledenregister;
d. het bijhouden van de notulen van de vergaderingen;
e. het ondertekenen van alle van de EFD Noord uitgaande stukken, met inachtneming
van het bepaalde in artikel 5c;
f. het ontvangen en openen van alle aan de EFD Noord gerichte stukken;
g. het mededelen in de vergaderingen van alle ingekomen stukken en het uitbrengen van
het jaarverslag;
h. het verrichten van alle andere werkzaamheden, welke hem door het bestuur worden
opgedragen.

Artikel 7
De penningmeester is belast met:

I
a. het beheren van de gelden van de EFD Noord, het zorgen voor inning van alle aan de
EFD Noord toekomende gelden en voor de betaling van haar schulden;
b. het in bewaring geven van alle kasgelden in de vorm van een storting op een
Nederlandse bankrekening in de valuta euro, op naam van de EFD Noord en een
marktconforme rente. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de maximale
vergoeding uit Nederlands Depositogarantiestelsel;
c. het nauwkeurig boekhouden van alle ontvangsten en uitgaven;
d. het verstrekken aan de jaarlijkse algemene vergadering van een door hem opgesteld
verslag over de toestand der geldmiddelen van het afgelopen verenigingsjaar, welk
verslag door hierna te noemen commissie is gecontroleerd, en het overleggen van een
begroting van de inkomsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar.

II
a. de penningmeester is voor de onder zijn berusting zijnde gelden van de EFD Noord
aansprakelijk, tenzij overmacht kan worden bewezen;
b. hij behoeft de schriftelijke goedkeuring van de voorzitter waar hij voor het aangaan
van verplichtingen voor de EFD Noord een bedrag van 2.500,- euro’s moet
overschrijden;
c. hij legt rekening en verantwoording af aan de kascommissie, benoemd in de
voorgaande jaarlijkse algemene vergadering, belast met de kascontroles bestaande uit
drie meerderjarige leden van de EFD Noord, bij eventueel tussentijds aftreden van de
penningmeester legt hij binnen 8 dagen na aftreding tekening en verantwoording af
aan de kascommissie. Leden van het bestuur kunnen geen deel uitmaken van de
kascommissie;
d. hij is verplicht een nalatig lid of donateur tenminste één maal tot betaling aan te
manen, alvorens hij hem voor schorsing of vervallen van het lidmaatschap kan
voordragen.

III
Het bestuur is bevoegd te allen tijde de openlegging van de boeken van de penningmeester te
vorderen. De penningmeester is verplicht aan het bestuur alle op deze boeken betrekking
hebbende inlichtingen te verstrekken en de boeken en bescheiden te hunner beschikking te
stellen.

Commissies

Artikel 8
Buiten de in artikel 7 IIc genoemde kascommissie hebben het bestuur en de vergadering het
recht commissies te benoemen, welker taak en werkkring door het bestuur of de vergadering
worden omschreven.
De commissies brengen uiterlijk een maand voor de jaarlijkse algemene vergadering
schriftelijk verslag uit aan het bestuur over de werkzaamheden, verricht in het afgelopen jaar.
De leden van de commissies worden, voor zover niet anders is bepaald, voor 1 jaar benoemd.
Zij zijn terstond herkiesbaar. De leden van de kascommissie worden voor drie jaren benoemd.
Ieder jaar treedt 1 lid af in volgorde van de benoeming. Het aftredende lid is niet terstond
herkiesbaar.

Artikel 9
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de maanden mei of juni. In deze
vergadering vinden de periodieke verkiezingen plaats van leden van het bestuur.

Artikel 10
De algemene vergadering wordt – met inachtneming van het bepaalde in de statuten of het
huishoudelijk reglement – belegd op een door het bestuur te bepalen dag, uur en plaats. De
oproeping geschiedt tenminste 8 dagen voor de dag van de vergadering.

Artikel 11
De leden, donateurs, ereleden en leden van verdienste hebben – met inachtneming van de
door het bestuur te maken bepalingen – het recht om alle door de EFD Noord te houden
vergaderingen , excursies enz bij te wonen. Alleen bij leden berust het stemrecht. Donateurs,
ereleden en leden van verdienste hebben een adviserende stem.
Behoudens de uitzonderingen in de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement
worden alle besluiten genomen en geschieden alle benoemingen met gewone meerderheid van
de uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking van stemmen over zaken heeft een tweede
stemming plaats; bij een herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen. Heeft bij een stemming over personen niemand de meerderheid verkregen, dan
wordt herstemd tussen de personen, die de meeste en op een na meeste stemmen op zich
hebben verenigd (voor iedere vacature 2) en is diegene gekozen, die dan de meeste stemmen
verkrijgt.
Bij staking van stemmen beslist het lot.
Stemming over personen geschiedt met ongetekende briefjes. Stemming over zaken geschiedt
bij voorkeur mondeling of bij handopsteken.

Artikel 12
Ongeldig zijn:
a. blanco stembriefjes;
b. stembriefjes, welke de bedoelde perso(o)n(en) niet duidelijk aanwijzen;
c. ondertekende stembriefjes.

Artikel 13
Op de algemene ledenvergadering hebben de bestuursleden geen stemrecht bij moties of
voorstellen, behelzende goed- of afkeuring van besluiten, enz. door dit bestuur genomen.

Artikel 14
Indien een verenigingsblad wordt uitgegeven of website wordt geëxploiteerd, zal door het
bestuur een commissie van 3 meerderjarige leden van de EFD Noord worden benoemd, die de
redactie van het orgaan vormen.
Uitsluitend deze redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het orgaan.

Artikel 15
Wijzigingen en aanvullingen in dit huishoudelijk reglement kunnen op voorstel van het
bestuur of op voorstel van tenminste 25 leden door een algemene vergadering met
meerderheid van ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen worden aangebracht.
De vergadering kan alleen besluiten tot die wijzigingen en aanvullingen, waartoe voorstellen
zijn geplaatst op de oproepingsbrief, welke tenminste 8 dagen voor de vergadering ter kennis
van de leden moet zijn gebracht, of die het gevolg zijn van daarmede verband houdende
amendementen.

Artikel 16
De ledenvergadering kan voor een op zichzelf staand geval tijdelijk een afwijking toestaan
van een of meer bepalingen van het huishoudelijk reglement, mits deze afwijking niet in strijd
is met de statuten.

Artikel 17
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of de uitlegging daarvan twijfelachtig is,
beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoording aan de algemenen vergadering.

Het Bestuur